LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE BEZOEKT EN/OF GEBRUIKMAAKT VAN ENIG DEEL VAN DE WEBSITE

Hartelijk welkom op www.dating-gids.nl (alsmede op de subdomeinen, content en handelsmerken daarvan; hierna de “website”).

Lees voordat u deze website gebruikt deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door om u bewust te zijn van uw wettelijke rechten en plichten jegens Spark Networks Services GmbH (hierna: “Spark Networks”, “wij”, “onze” of “ons”). Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de onderhavige gebruiksvoorwaarden en met het privacybeleid (de “voorwaarden”). De gebruiker kan op het moment van zijn bezoek aan de website de geldende voorwaarden op de website inzien. Indien u het niet eens bent met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, kunt u het bezoek aan de website afsluiten en elders verder surfen.

1. Bekwaamheid om met de voorwaarden akkoord te gaan
De website is uitsluitend bestemd voor personen van achttien (18) jaar en ouder. Personen die jonger zijn dan 18 jaar dienen af te zien van een bezoek aan de website.

2. Toegang tot de website
Hierbij verlenen wij u gedurende de geldigheidsduur van de onderhavige voorwaarden toestemming voor het bezoek aan en het gebruik van de website mits u zich houdt aan deze voorwaarden en de geldende wetgeving. Spark Networks behoudt zich het recht voor alle diensten of functies van de website te allen tijde te veranderen of te onderbreken.

3. Intellectuele-eigendomsrechten
a. Alle intellectuele-eigendomsrechten in verband met auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en/of tekeningen (met inbegrip van “look and feel” en andere visuele elementen) (al dan niet geregistreerd) met betrekking tot:
i. de website;
ii. onverminderd clausule 3.d. de informatie op de website en
iii. de hele conceptie van de website, alle teksten en illustraties op de website, alle software, foto’s, video’s, muziek, geluid, alsmede de keuze en arrangementen daarvan, en alle softwarecompilaties, de eraan ten grondslag liggende broncodes en software (inclusief applets en scripts) zijn eigendom van Spark Networks of aan onze vennootschap in licentie gegeven. Het is u niet toegestaan juridische aanspraken op zulke intellectuele-eigendomsrechten te (proberen te) verkrijgen. Alle rechten voorbehouden.

b. Geen van het in clausule 3.a. genoemde materiaal mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spark Networks worden gereproduceerd of gedistribueerd, respectievelijk gekopieerd, verspreid, opnieuw gepubliceerd, gedownload, aangekondigd, gepost of in een andere vorm of met welke middelen dan ook worden verkocht, verhuurd of in sublicentie gegeven voor het scheppen van afgeleide werken, of op enigerlei wijze worden toegepast. Het staat u evenwel vrij om de content van de website op een computerbeeldscherm (met inbegrip van tablets of smartphones) op te vragen en weer te geven en de inhoud digitaal op een harde schijf op te slaan (echter niet op servers of andere opslagmedia met een netwerkverbinding) of om een kopie van dergelijke content voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik te printen, mits onder vermelding van auteursrecht en eigendomsrecht. U mag spullen en content van de website zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spark Networks op geen andere wijze reproduceren, wijzigen, kopiëren of distribueren, respectievelijk voor commerciële doeleinden gebruiken.

c. Alle rechten (met inbegrip van goodwill en voor zover van toepassing handelsmerken) op de naam Spark Networks zijn eigendom van Spark Networks of aan deze vennootschap in licentie gegeven. De overige producten en firmanamen die op de website worden genoemd, zijn handelsmerken respectievelijk geregistreerde handelsmerken van derden.

d. Rechten, eigendomsrechten en intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot content die op deze website kan worden opgevraagd, berusten bij de desbetreffende eigenaren of aanbieders van de content en worden mogelijkerwijs door het toepasselijke auteursrecht of andere wetgeving beschermd. Behoudens de in clausule 3.b genoemde beperkte rechten worden door deze overeenkomst geen rechten met betrekking tot deze content aan u overgedragen.

4. Voorbehouden
Het is u niet toegestaan:
a. storingen te veroorzaken op servers of netwerken die in verbinding staan met de website,
b. geautomatiseerde systemen te gebruiken of op te starten (met inbegrip van onder andere “robots” en “spiders”) om toegang tot de website te krijgen, en/of
c. functies van de website te omzeilen, te deactiveren of op andere wijze te hinderen, die relevant zijn voor de veiligheid of die het gebruik of de reproductie van content verhinderen of beperken of die beperkingen aan het gebruik van de website stellen.

5. Hyperlinks, bronnen en content van derden
De website kan hyperlinks naar websites van derden en hun diensten bevatten die geen eigendom van Spark Networks zijn en waarover Spark Networks geen zeggenschap heeft. Spark Networks houdt geen enkel toezicht en aanvaardt en draagt geen enkele aansprakelijkheid voor content, producten of diensten van andere websites en draagt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelen of schade die u zou kunnen lijden door het gebruik ervan. Indien u websites van derden bezoekt, doet u dit op eigen risico en overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid (indien aanwezig) van die websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk en sluiten uitdrukkelijk iedere garantie uit voor de nauwkeurigheid, geschiktheid, doelmatigheid, veiligheid of de intellectuele-eigendomsrechten (zoals hierboven omschreven) van of in verband met content van derden (websites en diensten van derden, alsmede van onze partners en klanten). U vrijwaart Spark Networks uitdrukkelijk voor iedere aansprakelijkheid als gevolg van uw gebruik van websites van derden.

6. Privacy
Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie inzake de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening van de website.

7. Omschrijving van de informatie, uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. WIJ KUNNEN ECHTER NIET GARANDEREN DAT DE CONTENT OP DE WEBSITE JUIST, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, ACTUEEL RESPECTIEVELIJK FOUTLOOS IS. Wij behouden ons het recht voor om – alleen wanneer wij dit zinvol vinden – in of met betrekking tot de content of een deel daarvan wijzigingen aan te brengen, zonder dat het aanbrengen van die wijzigingen van de content vooraf moet worden aangekondigd of achteraf moet worden meegedeeld. Het gebruik door u van content of een deel daarvan gebeurt op uw eigen risico en verantwoording.

8. EUitsluiting van garantie
a. DE WEBSITE STAAT U TER BESCHIKKING ‘IN DE STAAT WAARIN HIJ ZICH BEVINDT’ EN WAARIN HIJ ‘BESCHIKBAAR’IS. Spark Networks GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIE MET INBEGRIP VAN ONDER ANDERE: GARANTIE MET BETREKKING TOT EEN EIGENDOMSCLAIM, GARANTIE VOOR DE ALGEMENE GEBRUIKSGESCHIKTHEID OF VOOR DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF GARANTIE DAT HET MATERIAAL OP DE WEBSITE GEEN INBREUK MAAKT OP RECHTEN VAN DERDEN. Spark Networks GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN FOUTEN, VAN HIATEN IN DE BEVEILIGING OF VAN VIRUSAANVALLEN. DE WEBSITE KAN WEGENS ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN, AANPASSINGEN OF OM ANDERE REDENEN TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR ZIJN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT Spark Networks NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR DE GEVOLGEN WAARMEE U OF DERDEN WERDEN GECONFRONTEERD ALS GEVOLG VAN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN VAN HET INTERNET, LANGZAME VERBINDINGEN, OVERBELASTING VAN HET NET OF EEN OVERBELASTING VAN UW SERVER OF DE SERVER VAN DERDEN. WIJ ONDERSTEUNEN EN GARANDEREN NIET – EN STAAN NIET IN VOOR – CONTENT, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DERDEN OP DE WEBSITE HEBBEN GEPLAATST OF WAARVOOR DERDEN OP DE WEBSITE RECLAME HEBBEN GEMAAKT.

b.  De website is een gratis vergelijkingsplatform. Om die dienst gratis te kunnen aanbieden werken wij samen met een aantal websites die wij in onze rankings noemen. WIJ KUNNEN VAN DEZE DERDEN DIE WIJ OP ONZE WEBSITE PRESENTEREN, EEN VERGOEDING VOOR DIE PLAATSING IN REKENING BRENGEN EN WIJ KUNNEN EEN VERGOEDING VRAGEN VOOR ELKE KEER DAT EEN GEBRUIKER VIA EEN KLIK DE WEBSITE VAN EEN OF MEER DERDEN BEZOEKT EN/OF VOOR ELKE DAADWERKELIJKE AANSCHAF DOOR EEN GEBRUIKER VAN EEN DOOR DIE DERDEN AANGEBODEN PRODUCT OF DIENST.

9. Aansprakelijkheidsbeperking
A. Spark Networks BEPERKT HAAR AANSPRAKELIJKHEID NIET VOOR (I) GEVALLEN VAN OVERLIJDEN EN LICHAMELIJK LETSEL DIE VOORTKOMEN UIT NALATIGHEID OF OPZETTELIJK ONRECHTMATIG HANDELEN DOOR Spark Networks, HAAR PERSONEEL, HAAR WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS OF DOOR OPDRACHTNEMERS VAN Spark Networks (II) GEVALLEN VAN SCHADE DIE WERDEN VEROORZAAKT DOOR GROVE NALATIGHEID OF OPZET DOOR Spark Networks, HAAR PERSONEEL, HAAR WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS OF DOOR OPDRACHTNEMERS VAN Spark Networks EN (III) BEPERKT VOOR HET OVERIGE GEEN AANSPRAKELIJKHEID DIE WIJ NAAR GELDEND RECHT NIET MOGEN BEPERKEN OF UITSLUITEN. DE VOLGENDE BEPALINGEN IN DEZE PARAGRAAF ZIJN OP DEZE AANSPRAKELIJKHEID NIET VAN TOEPASSING.

B. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE KAN Spark Networks NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GEVALLEN VAN FINANCIËLE SCHADE (MET INBEGRIP VAN ONDER ANDERE INKOMSTENVERLIES, GEMISTE TRANSACTIES, OVEREENKOMSTEN, WINSTEN OF VERWACHTE BESPARINGEN), ELK VERLIES VAN GOODWILL OF REPUTATIESCHADE, ELK VERLIES VAN DATA OF ELK BIJZONDER, INDIRECT OF BIJKOMEND VERLIES DAT U OF EEN DERDE LIJDT DOOR UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE (VOOR ZOVER IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET UITDRUKKELIJK ANDERS IS BEPAALD). Spark Networks AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR HYPERLINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN. INDIEN U BESLIST VIA HYPERLINKS WEBSITES VAN DERDEN TE BEZOEKEN, DOET U DIT OP EIGEN RISICO.

C. ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN HET VOORGAANDE KAN DE TOTALE OMVANG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Spark Networks VOOR ALLE SCHADE DIE VOLGENS DEZE VOORWAARDEN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE NIET MEER BEDRAGEN DAN EEN TOTAALBEDRAG VAN USD 1.000 .

10. Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord dat u Spark Networks en aan ons gelieerde ondernemingen, alsmede onze betrokken leidinggevenden, directieleden, personeelsleden en agenten verdedigt en schadeloos stelt met betrekking tot vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en onkosten (met inbegrip van – onder andere – redelijke advocatenhonoraria) op grond van (i) het gebruik of het niet kunnen gebruiken door u van de website, (ii) het door u niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden.

11. Overdracht
Deze voorwaarden alsmede de hierin verleende rechten en licenties kunnen door u niet aan derden worden overgedragen of toegewezen. Zij kunnen evenwel door Spark Networks zonder voorbehoud en zonder u hiervan in kennis te stellen worden overgedragen.

12. Algemene bepalingen
a. Duits recht is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. Wettelijke bepalingen ter bescherming van consumenten die in het land gelden waar de gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft en die voor de gebruiker gunstiger zijn, en die niet door de rechtskeuzebepaling kunnen worden uitgesloten, blijven onverminderd van kracht.

b. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden indien wij dat zinvol vinden te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden onmiddellijk in werking en indien u de website blijft gebruiken, betekent dit dat u die wijzigingen hebt aanvaard.

c. Indien een bepaling van deze overeenkomst in de een of andere rechtsorde nietig, onrechtmatig of rechtens niet-afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en heeft die nietigheid, onrechtmatigheid of niet-afdwingbaarheid niet tot gevolg dat die bepaling in een andere rechtsorde ongeldig of niet-afdwingbaar wordt.

d. De onderhavige overeenkomst vervangt alle bestaande overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst en vormt de volledige tussen partijen gesloten overeenkomst.

e. Het afzien van een bepaling van deze voorwaarden betekent niet het in het vervolg of aanhoudend afstand doen van deze of een andere bepaling. Een nalaten of een uitstel van de uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht op grond van deze overeenkomst, kan niet worden uitgelegd als het doen van afstand daarvan. De eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht op grond van deze overeenkomst, wordt niet beschouwd als het afzien van het in het vervolg of toekomstig geldend maken ervan of van het geldend maken van andere rechten, rechtsmiddelen, bevoegdheden of voorrechten.
Ons privacybeleid kan hier worden ingezien.